องค์การบริหารส่วนตำบลแก ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจ ATK โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก เป็นผู้ให้ความรู้ ขั้นตอนการตรวจ ATK