เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี การแห่และถวายเทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลแก จึงขอเชิญชวนท่านร่วมส่งขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาประกวด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ณ วัดแจ้งบ้านแก  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์                                                                                                                                                                                                                               

 {pdf=321.pdf|500|300|pdf}

 

ตามที่พนักงานส่วนตำบลแก ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแน่งสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ) คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้