โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแก ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 กันยายน 2558 โดยสำนักงาน ฝ่ายพลเรือนจังหวัดสุรินทร์

นายณรงค์  ผิวเหลือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก  เป็นประธานในพิธีโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557   ซึ่งได้เล็งเห็นว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมไทย เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด ไม่เพียงแต่กระทบต่อสุขภาพของผู้เสพเท่านั้น ยังกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมส่วนรวม  กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหากมีการส่งเสริมให้ ประชาชน เยาวชนได้เล่นกีฬา ก็จะทำให้สามารถห่างไกลจากยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลแก จึงได้จัดทำโครงการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  "อบต.แกคัพ"  ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ ประชาชน เยาวชน ได้มาออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พร้อมผนึกพลังกันในการต้านภัยยาเสพติดและสร้างกระแสให้ประชาชน ได้ตระหนักเห็นโทษ พิษภัย ผลกระทบของยาเสพติดที่เกิดขึ้น เพื่อจะทำให้ชุมชน สังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลแก  และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นชุมชน สังคม ปลอดจากยาเสพติดต่อไป