เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี การแห่และถวายเทียนเข้าพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลแก จึงขอเชิญชวนท่านร่วมส่งขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาประกวด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ณ วัดแจ้งบ้านแก  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์                                                                                                                                                                                                                               

 {pdf=321.pdf|500|300|pdf}

 

ตามที่พนักงานส่วนตำบลแก ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแน่งสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ) คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแก เล็งเห็นว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวพื้นบ้านควรจะได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่ออนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี จึงได้จัดการแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน เพื่อเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเล่นกีฬาซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว คนในชุมชนและระหว่างชุมชน เป็นภูมิป้องกันให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด สมัครกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2558 หลักฐานการสมัครให้ใช้ใบสมัครตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก จัดทำขึ้นเท่านั้น โดยส่งเอกสารหลักฐานประกอบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกกำหนด ให้ผู้จัดการ ผู้ควบคุมทีมเรือหรือผู้ฝึกสอนทุกลำมาจับฉลากเข้าทำการแข่งขันในวัน สุดท้ายของ การรับสมัคร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก(ชั้น 2) อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแก ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 กันยายน 2558 โดยสำนักงาน ฝ่ายพลเรือนจังหวัดสุรินทร์