ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
   

 

 
 
โครงการต่อหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการต่อหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน
[26-01-2023]
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
[16-01-2023]
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้ายภัยยาเสพติด
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้ายภัยยาเสพติด "แกคัพ" ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2566
[27-12-2022]
โครงการประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566
[13-12-2022]
 
 
 
[ 21-03-2566] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร   คลิกที่นี่ 
[ 27-02-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   คลิกที่นี่ ้ิคลิกที่นี่ 
[ 24-02-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ...   คลิกที่นี่ 
[ 24-02-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแก ...   คลิกที่นี่ 
[ 24-02-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...   คลิกที่นี่ 
[ 31-01-2566] ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ปี พ.ศ.25   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 21-12-2565] ครม.เห็นชอบ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 ทุกประเภท ...  
[ 30-11-2565] ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 31-10-2565] ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566  
[ 25-10-2565] ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566   สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบเข้าใจง่ายๆ 2565-2566 แผ่นพับแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
 
 
 
[ 27-02-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   คลิกที่นี่ ้ิคลิกที่นี่ 
[ 07-11-2565] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 29-04-2565] ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แก   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 11-11-2558] โครงการก่อสร้างถนน ม.10  
 
 
[ 09-12-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  
[ 09-12-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนตุลาคม 2565  
[ 30-09-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 30-09-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 21-07-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายพัสดุขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดย ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
    ขอสอบถามขั้นตอนการชำระภาษี ปี 2566 ค่ะ... [นางสาวกนกวรรณ บริสทธิ์]   (อ่าน : 20/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4455-8676
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.