พนักงานสำนักงานปลัด

 • จ่าเอกธนภัทร์ ทองห่อ

  จ่าเอกธนภัทร์ ทองห่อ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก
  • นายหัตถกร คงบุญ

   นายหัตถกร คงบุญ

   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
   • นางรสรินทร์ มณีนิล

    นางรสรินทร์ มณีนิล

    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  • สิบเอกสุรัตน์ ดนัยรุ่งรัตน์

   สิบเอกสุรัตน์ ดนัยรุ่งรัตน์

   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   • นางสาวนิรัชดา สระแก้ว

    นางสาวนิรัชดา สระแก้ว

    ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
  • พันอากาศเอกนิติพล ชุ่มดี

   พันอากาศเอกนิติพล ชุ่มดี

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
   • นายพงษ์ศิริ จอกทอง

    นายพงษ์ศิริ จอกทอง

    คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถน้ำ)
  • นายทัศน์พล สีหะไชย

   นายทัศน์พล สีหะไชย

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นายวัชรินทร์ สระแก้ว

    นายวัชรินทร์ สระแก้ว

    ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
  • นางสาวอ้อมจิตร บุญประจักษ์

   นางสาวอ้อมจิตร บุญประจักษ์

   เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
   • นางสาวชุติมา สุขสิทธิ์

    นางสาวชุติมา สุขสิทธิ์

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

พนักงาน
 • นายประยูร มณีทูล

  นายประยูร มณีทูล

  คนงานทั่วไป
  • นายไพทูลย์ ป้องเขต

   นายไพทูลย์ ป้องเขต

   คนงานทั่วไป
   • นายบุญรัตน์ หลุจันทร์

    นายบุญรัตน์ หลุจันทร์

    พนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)
    • นายธีรวุฒิ กลอนกลาง

     นายธีรวุฒิ กลอนกลาง

     พนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)
     • นายชาญชัย นิตยวัน

      นายชาญชัย นิตยวัน

      พนักงานจ้างเหมา (คนสวน)
 • นายศิวากร แก้วพฤกษ์

  นายศิวากร แก้วพฤกษ์

  คนงานทั่วไป
  • นายทองอินทร์ อินทร์ทอง

   นายทองอินทร์ อินทร์ทอง

   พนักงานจ้างเหมา(กู้ชีพ)
   • นายประวุฒิ เจริญศรี

    นายประวุฒิ เจริญศรี

    พนักงานจ้างเหมา
    • นายสมานชัย พรมแก้ว

     นายสมานชัย พรมแก้ว

     พนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)
     • นายนิติพงษ์ สุรินทร์ทอง

      นายนิติพงษ์ สุรินทร์ทอง

      พนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page